khetabat

مژدۀ رمضان

ژوئن 21, 2019

پس از آنکه خیمه ھای شعبان آھسته آھسته آھنگ رحلت نمود، بشارت ھای حلول رمضان در چھره ھای متقین منتظرین ھویدا گردید، و زن و مرد، پیر و برنا چشم براه تجلی رحمات و برکات الھی اند، زیرا در این ماه مبارک ابواب جھنم بسته شده و دروازه ھای جنان باز می گردد، …

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید