اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)
  • جدیدترین
  • ویدئوها

اهتمام ورزیدن به نسل جدید (۲ قسمت)

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان اهتمام ورزیدن به نسل جدید (2 قسمت) https://youtu.be/i3kV_2Ejqzc?si=lhFc7hJk7_c0dRch اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت دوم) https://youtu.be/-dqYX5qbxlc?si=3DQMEJL8sCsS1JMu اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت اول)

دسامبر 7, 2023

پایبندی به اصول اسلام
  • جدیدترین
  • ویدئوها

پایبندی به اصول اسلام

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( 2 قسمت) https://youtu.be/Pp2RXtJtcNc?si=fWMR2sETe6QwaXYu سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت دوم) https://youtu.be/YSFNyZNVb_Y?si=FkANU4ylB_LBi9re سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت....

دسامبر 7, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • ویدئوها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان رسول الله صل اله علیه وسلم https://youtu.be/4oulMb21kjE?si=BqmQVlQ9UQOZXQ1q

اکتبر 5, 2023

رسول الله صل اله علیه وسلم
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

رسول الله صل اله علیه وسلم

سپتامبر 29, 2023

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه
  • جدیدترین
  • سخنرانیها

ثبات و پایداری در مسیر مبارزه

جولای 23, 2022

باید دانست که عدم ترغیب و تحریک جوامع بشری بسوی فرھنگ وثقافت اصیل اسلامی بزرگترین اشتباه بلکه گناھی است که مسلمانان امروز مرتکب میشوند، وچنانکه محسوس وملموس است اکثراً به استدلال ھای چوبین بی تمکین اعتماد نموده، سرمایۀ گرانمایۀ زندگانی را که ھمانا وقت وعمر است به باد ضیاع می دھند، متجاھل ازاینکه نقش مومن متعھد در این سدۀ جدید سریع السیر تا قرون گذشتۀ تاریخی فرق بسزائی دارد و به ترکیز ھمه ژست ھای انسانی و مسئولیت پیشرفته تخصصی توأم با حکمت وبصیرت ودرایت وکـفایـت وجد وجھد وثبات وفاء واخلاص و اسالیب مترقى ومتجدد نیازمند است…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید