باید دانست که عدم ترغیب و تحریک جوامع بشری بسوی فرھنگ وثقافت اصیل اسلامی بزرگترین اشتباه بلکه گناھی است که مسلمانان امروز مرتکب میشوند، وچنانکه محسوس وملموس است اکثراً به استدلال ھای چوبین بی تمکین اعتماد نموده، سرمایۀ گرانمایۀ زندگانی را که ھمانا وقت وعمر است به باد ضیاع می دھند، متجاھل ازاینکه نقش مومن متعھد در این سدۀ جدید سریع السیر تا قرون گذشتۀ تاریخی فرق بسزائی دارد و به ترکیز ھمه ژست ھای انسانی و مسئولیت پیشرفته تخصصی توأم با حکمت وبصیرت ودرایت وکـفایـت وجد وجھد وثبات وفاء واخلاص و اسالیب مترقى ومتجدد نیازمند است…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید