باز ھم مانند سالھای گذشته یکبار دیگر قلب ھای متعھد به ایمان، با کمال اشتیاق در انتظار ماه مبارک رمضان ، ماه تعھد و پیمان ، ماه عمل و ایمان بسر می برند ، و رمضان نیز با پیام باز شدن درھای بھشت و بسته شدن درھای دوزخ و به زنجیر کشیدن شیاطین قلب ھای محبان را به آغوش ارمغان ھا و مژده ھای پر مھرش نواخته و بشارت سرور و فرحت بی نظیر را به آنان اھداء می نماید…

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید