سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( 2 قسمت)

?si=fWMR2sETe6QwaXYu
سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت دوم)
?si=FkANU4ylB_LBi9re
سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان پایبندی به اصول اسلام ( قسمت اول)