khetabat

نیایش

مارس 30, 2022

نیایش از مھمترین اسباب سعادت فرد و جامعه به شمارمی رود که انسان نیازھا و حاجات خویش را از
دربار پروردگار استدعا می نماید

شما می توانید جهت مطالعه ادامه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید