khetabat

مساوات و برابری

ژوئن 15, 2019

فلسفه ھا و افکار گوناگون در جھان، سعی ورزیده اند، تا برای اصل اخوت وچگونگی پیوندھای بشریت، معانی ومفاھیم مختلف ارایه نمایند، مانند برادری براساس وابستگی ھای خونی-blood relationships-،منطقه،فرقه،زبان، وتبعیضات  –racialism-وغیره،،، ولی ناگفته پیداست که ساحۀ ھمۀ این پیوندھا واخوت ھا محدوداست.اسلام به برادری واخوت نژادی جھانی باوردارد، زیرا ھمۀ بشریت اعم از زنان ومردان، فرزندان یک پدر ومادرھستند که ھمه دارای حقوق انسانی مساوی می باشند.

شما می توانید جهت مطالعه این مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید