سیرت اخلاقی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم
سیرت اخلاقی رسول گرامی صلی الله علیه وسلم

در این کتاب مؤلف سعی نموده جانب اخلاق و معارف رفتاری زندگی پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم را به خواننده منعکس نماید؛ نویسنده سعی نموده اخلاق نیک پیامبر صلی الله علیه وسلم با خانواده، همسایگان، خویشاوندان و عامه مردم، همچنان نمونه‌هایی از تواضع، صبر، مهمان نوازی و تعامل ایشان با دیگران را بیان کند. همچنین احوال شخصی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعم از عبادت، قناعت، ساده زیستی، طرز سخن گفتن در مجالس، حیاء، شیوه‌های نیک ایشان و برخورد با اشتباهات مردم را تبیین می‌نماید.