حلقه پرسش و پاسخ انجمن فرهنگی جهانی اسلامی با حضور دکتر نهضتیار خطیبی - قسمت سوم