سخنرانی دکتر نهضتیار خطیبی با عنوان اهتمام ورزیدن به نسل جدید (2 قسمت)

?si=lhFc7hJk7_c0dRch
اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت دوم)
?si=3DQMEJL8sCsS1JMu
اهتمام ورزیدن به نسل جدید (قسمت اول)