استفسار ۱
  • جدیدترین
  • استفسارت

استفسار ۱

ژوئن 16, 2019

مساوات و برابری
  • جدیدترین
  • مقالات

مساوات و برابری

فلسفه ھا و افکار گوناگون در جھان، سعی ورزیده اند، تا برای اصل اخوت وچگونگی پیوندھای بشریت، معانی ومفاھیم مختلف ارایه نمایند، مانند برادری براساس وابستگی ھای خونی-blood relationships-،منطقه،فرقه،زبان، وتبعیضات  –racialism-وغیره،،، ولی ناگفته پیداست که ساحۀ ھمۀ این پیوندھا واخوت....

ژوئن 15, 2019

عواقب ابتعاد و دوری از دین
  • جدیدترین
  • مقالات

عواقب ابتعاد و دوری از دین

پیشرفت و ترقی غرب در ابتعاد از دین آنھا مضمر است، زیرا ھم ادیان سماوی (مُحرف) وھم دیانات غیر آسمانی (ساخته وپرداختۀ انسان) نه تنھا یارای ارشاد وقیادت علمی بشریت را نداشته اند، بلکه بنابر شھادت تاریخ ھمواره در جھت....

ژوئن 15, 2019

مسئولیت رسالتمندان معاصر
  • جدیدترین
  • مقالات

مسئولیت رسالتمندان معاصر

باید دانست که عدم ترغیب و تحریک جوامع بشری بسوی فرھنگ وثقافت اصیل اسلامی بزرگترین اشتباه بلکه گناھی است که مسلمانان امروز مرتکب میشوند، وچنانکه محسوس وملموس است اکثراً به استدلال ھای چوبین بی تمکین اعتماد نموده، سرمایۀ گرانمایۀ زندگانی....

ژوئن 15, 2019

ضرورت فرهنگ و توحید
  • جدیدترین
  • مقالات

ضرورت فرهنگ و توحید

بدون شک و تردید یکی از پرمسئولیت ترین مراحل فرهنگی را می گذرانیم و این در حالـی است که ضرورت هر چه بیشتر انتشار فرهنگ اصیل در میان اقشار گوناگون ملل و امم محسوس می گردد و چون گرایش روز....

ژوئن 15, 2019

تلویزیون اینترنتی

tv

اوقات شرعی پایتخت‌های اسلامی

religious
podcast-cover

00:00

رسول الله صل اله عليه وسلم

دکتر نهضتیار خطیبی