سوال و جواب فارسى ۱
  • جدیدترین
  • ویدئوها

سوال و جواب فارسى ۱

https://youtu.be/Hu3Uinh-sdI حلقه پرسش و پاسخ انجمن فرهنگی جهانی اسلامی با حضور دکتر نهضتیار خطیبی

ژوئن 16, 2019

پناهگاه مسلمان
  • جدیدترین
  • دعا، ذکر و مناجاتنامه

پناهگاه مسلمان

مجموعه ذکرها و دعاهای توحیدی به نقل از کلام‌الله مجید و سنت شریف نبوی صلی الله علیه وسلم است. در دنیای امروز که دغدغه‌ها و فتنه‌ها گرداگرد بشر را فرا گرفته و جلوه‌های فریب شیطان و هوای نفس بیش از....

ژوئن 16, 2019

استفسار ۱
  • جدیدترین
  • استفسارت

استفسار ۱

ژوئن 16, 2019

مساوات و برابری
  • جدیدترین
  • مقالات

مساوات و برابری

فلسفه ھا و افکار گوناگون در جھان، سعی ورزیده اند، تا برای اصل اخوت وچگونگی پیوندھای بشریت، معانی ومفاھیم مختلف ارایه نمایند، مانند برادری براساس وابستگی ھای خونی-blood relationships-،منطقه،فرقه،زبان، وتبعیضات  –racialism-وغیره،،، ولی ناگفته پیداست که ساحۀ ھمۀ این پیوندھا واخوت....

ژوئن 15, 2019

عواقب ابتعاد و دوری از دین
  • جدیدترین
  • مقالات

عواقب ابتعاد و دوری از دین

پیشرفت و ترقی غرب در ابتعاد از دین آنھا مضمر است، زیرا ھم ادیان سماوی (مُحرف) وھم دیانات غیر آسمانی (ساخته وپرداختۀ انسان) نه تنھا یارای ارشاد وقیادت علمی بشریت را نداشته اند، بلکه بنابر شھادت تاریخ ھمواره در جھت....

ژوئن 15, 2019